25 lat DPD Polska
Urodzinowa loteria DPD

Regulamin loterii DPD
REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

„25 lat DPD Polska”

I. Zasady ogólne Loterii audioteksowej

1.1. Loteria pod nazwą „25 lat DPD Polska”, zwana dalej również „Loterią”, jest loterią audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu.

1.2. Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

1.3. Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

1.5. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 14 lipca 2016 r. do dnia
19 maja 2017 r. Datą zakończenia Loterii jest data zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.7. Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się
z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

1.8. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób które ukończyły 18 rok życia, które jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego lub jako reprezentanci osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w okresie od dnia 14 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. otrzymały (są adresatami, w rozumieniu iż ich imię i nazwisko, jako osoby prywatnej lub reprezentanta podmiotu gospodarczego znalazło się na liście przewozowym) dowolną przesyłkę kurierską doręczoną przez firmę DPD Polska Sp. z o.o. udokumentowaną jednym listem przewozowym posiadającym unikatowy numer listu przewozowego. O zachowaniu terminu, o którym mowa w pierwszym zdaniu punktu 1.8. regulaminu, decyduje data skutecznego doręczenia przesyłki do Uczestnika.

1.9. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Loterii: Organizatora ani DPD Polska Sp. z o.o. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.10. Loteria polega na tym, że osoba, o której mowa w ust. 1.8., uczestniczy w Loterii,
w której oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne, wg zasad określonych
w niniejszym Regulaminie.

1.11. Celem Loterii jest wzrost świadomości marki DPD na rynku polskim.

1.12. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, a także na stronie internetowej www.25latDPD.pl. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

1.13. Osoby, o których mowa w pkt 1.8. Regulaminu, przystępując do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii audioteksowej

2.1. Uczestnikiem Loterii jest każda osoba, o której mowa w ust. 1.8., która w dniach od 14 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. otrzyma, jako adresat (będąc osobą fizyczną bądź reprezentantem podmiotu gospodarczego, o którym mowa w pkt 1.8) przesyłkę doręczoną przez DPD Polska, zaadresowaną na jej imię i nazwisko (przy czym w loterii dopuszcza się także udział osób, które odebrały przesyłkę zaadresowaną na ich imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu gospodarczego udokumentowanych jednym numerem listu przewozowego, na którym to liście przewozowym znajduje się pełne imię i nazwisko oraz zgłosi udział w Loterii w sposób przewidziany w punkcie 2.2 (zwanych dalej „Uczestnikami”). Dla uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, iż w loterii nie dopuszcza się udziału osób, będących adresatami przesyłek jeżeli na liście przewozowym nie podano pełnego imienia i nazwiska tych osób (w tym np. podano wyłącznie inicjał imienia, bądź wyłącznie nazwę podmiotu gospodarczego).

2.2. Zgłoszenia udziału w Loterii dokonuje się, przesyłając numer listu przewozowego o którym mowa w punkcie 1.8, za pośrednictwem:

a. wiadomości SMS o treści DPD [spacja] numer listu przewozowego [spacja] imię i nazwisko (zwanej dalej „SMS-em Zgłoszeniowym”) na numer 71806, przy czym prefiks DPD może być pisany małymi lub wielkimi literami (na przykład DPD 12345 Jan Kowalski, co oznacza, iż odebrano przesyłkę na podstawie listu przewozowego o numerze 12345 zaś zgłaszającym do loterii jest Jan Kowalski, którego imię i nazwisko znajduje się na liście przewozowym). Za prawidłowe uznawane są również zgłoszenia, w których po prefiksie DPD pominięto spację lub zastosowano inny znak przestankowy, tj. kropkę, podkreślnik dolny, dwukropek, itp. Zgłoszenie udziału w Loterii skutkuje przesłaniem do Uczestnika trzech bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS o treści podanej w pkt 2 Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Pierwsza wiadomość tekstowa SMS stanowi potwierdzenie zarejestrowania w loterii. Druga i trzecia wiadomości tekstowe SMS stanowią informację o możliwości opcjonalnego wyrażenia zgody na przesyłanie przez DPD Polska Sp. z o.o. informacji o charakterze marketingowym (handlowych) drogą elektroniczną. Uczestnik może opcjonalnie wyrazić zgodę na przesyłanie przez DPD Polska Sp. z o.o. informacji o charakterze marketingowym (handlowych) drogą elektroniczną przez odesłanie na numer 71806 wiadomości o treści TAK. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.

b. Strony internetowej www.25latDPD.pl podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz numer listu przewozowego. Uczestnik może opcjonalnie wyrazić zgodę na przesyłanie przez DPD Sp. z o.o. informacji o charakterze marketingowym (handlowych) drogą elektroniczną przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.

2.3. Koszt SMS-a zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie 2.2. jest stały
i wynosi 1,00 zł netto plus podatek VAT, tj. 1,23 zł brutto. Opłata w wysokości 1, 23 zł brutto pobierana jest niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Loterii jest prawidłowe.

2.4. W Loterii uwzględniane są jedynie SMS-y zgłoszeniowe wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

2.5. W Loterii nie uwzględnia się SMS-ów zgłoszeniowych o innej treści niż wskazana w pkt 2.2.

2.6. Loterią objęte są przesyłki, których skuteczny odbiór miał miejsce od dnia 14 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Odbiór przesyłek przed lub po terminie wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

2.7. Aby wziąć udział w Loterii, osoba spełniająca warunki określone w pkt 2.1. powinna w okresie wskazanym w pkt 2.6. powyżej:

a) Odebrać przesyłkę potwierdzoną jednym numerem listu przewozowego oraz zachować dowód w postaci listu przewozowego,

b) następnie, w okresie od dnia 14 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. do godz. 23:59:59, dokonać poprawnego zgłoszenia udziału w Loterii zgodnie z punktem 2.2.

2.8. O czasie zgłoszenia decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem SMS-a Zgłoszeniowego lub strony internetowej www.25latDPD.pl w systemie komputerowym Organizatora.

2.9. Dokonanie zgłoszenia udziału w Loterii w sposób określony w pkt 2.2 lit. a) jest potwierdzane wysłaniem bezpłatnego SMS-a zwrotnego potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.4. oraz 2.5. Po zarejestrowaniu Uczestnika Organizator wysyła wiadomość tekstową (SMS) na podany numer telefonu komórkowego, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.25latDPD.pl, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf – niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi. Dokonanie zgłoszenia udziału w Loterii w sposób określony w pkt 2.2 lit. b jest potwierdzane wysłaniem wiadomości email na adres podany w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.25latDPD.pl zawierającej plik niniejszego regulaminu w formacie pdf.

2.10. Odebranie przesyłki, o której mowa w pkt 1.8., potwierdzonej jednym listem przewozowym uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia. Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia oryginałów listów przewozowych w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. Nadto Organizator ma prawo weryfikować zgodność imienia i nazwiska Laureata z imieniem i nazwiskiem podanym w SMS Zgłoszeniowym. Żądania takie Organizator przedstawi Laureatowi w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 5.1., w takim przypadku Laureat zobowiązany jest dostarczyć listy przewozowe w sposób opisany w pkt 5.6 wraz pisemnym oświadczeniem, że jest osobą która ukończyła 18 rok życia i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu. Jeżeli Laureat nie przedstawi oryginałów listów przewozowych wraz z oświadczeniami, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia listów przewozowych w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

2.11. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.10., niezależnie od liczby odebranych przez Uczestnika przesyłek, o których jest mowa w pkt 2.1. i niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń Uczestnik może wygrać w losowaniach odbywających się w danym dniu tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.1. lit. a), 3.1.2. lit. a) . albo 3.1.3 lit. a).

2.12. Listy przewozowe niepotwierdzające odebrania przesyłki w okresie wskazanym w pkt 2.1 nie upoważniają do wzięcia udziału w Loterii.

2.13. Dokonanie zgłoszenia udziału w Loterii przed upływem terminu odstąpienia, o którym mowa w pkt 7.5. lit. b), jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika wyraźnego żądania świadczenia przez Organizatora usług określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik, dokonując zgłoszenia w sposób określony w pkt. 2.2., oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia opłaty, o której mowa w pkt 2.3. w zw. z pkt 2.2., zgadza się na poniesienie tej opłaty, a zgłoszenie udziału w Loterii odbywa się na jego wyraźne żądanie.

III. Nagrody w Loterii audioteksowej

3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są:

3.1.1. Nagroda główna:

a) 1 (słownie: jeden) voucher uprawniający do dokonania zakupu usług turystycznych na portalu www.fly.pl o wartości 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) zgodnie z warunkami opisanymi na voucherze wraz z kwotą pieniężną w wysokości 2.222 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 22.222,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100).

3.1.2. Nagrody pierwszego rzędu:

a) 200 (słownie: dwieście) nagród w postaci tabletów Samsung Tablet Galaxy Tab A 9,7 (T550) 16GB Wi-Fi o wartości 1000,00 zł brutto każdy (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

3.1.3. Nagrody drugiego rzędu:

a) 200 (słownie: dwieście) nagród w postaci voucherów uprawniających do dokonania zakupu usług turystycznych na portalu www.fly.pl o wartości 250,00 zł brutto każdy (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), zgodnie z warunkami opisanymi na voucherze.

3.2. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.3. Łączna wartość nagród pierwszego rzędu w Loterii wynosi 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

3.4. Łączna wartość nagród drugiego rzędu w Loterii wynosi 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3.5. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 272.222,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100).

3.6. Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wygrane w loteriach audioteksowych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Oznacza to, iż w przypadku nagrody:

3.6.1. O której mowa w pkt 3.1.1 lit a) Laureat otrzymuje voucher o wartości 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) zaś kwota pieniężna w wysokości 2.222 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100) jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

3.7. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

IV. Sposób urządzenia Loterii audioteksowej

4.1. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 13 losowań.

4.2. W ramach Loterii odbywa się 1 losowanie nagrody głównej. Losowanie nagrody głównej odbywa się w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w dniu 9 stycznia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 14 lipca 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 grudnia 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.3. Losowanie nagrody głównej odbywa się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.2. niniejszego Regulaminu, losowany jest:

4.3.1. najpierw 1 Laureat nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1. lit. a),

4.3.2. następnie 10 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1. lit. a).

4.4. W ramach Loterii odbywa się 6 losowań nagród pierwszego rzędu. Losowania nagród pierwszego rzędu odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:

4.4.1. W dniu 10 sierpnia 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 14 lipca 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 lipca 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.4.2. W dniu 5 września 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 sierpnia 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.4.3. W dniu 10 października 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 września 2016 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.4.4. W dniu 7 listopada 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 października 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.4.5. W dniu 5 grudnia 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 listopada 2016 r. od godz. 00:00:00 do 30 listopada 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.4.6. W dniu 9 stycznia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 grudnia 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 grudnia 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.5. Losowania nagród pierwszego rzędu odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.4. niniejszego Regulaminu, losowanych jest:

4.5.1. zgodnie z punktem 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, najpierw 33 Laureatów każdej z nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.2. lit. a), zgodnie z punktem 4.4.6 najpierw 35 Laureatów każdej z nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.2. lit. a),

4.5.2. następnie 2 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do każdej z nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.2. lit. a).

4.6. W ramach Loterii odbywa się 6 losowań nagród drugiego rzędu. Losowania nagród drugiego rzędu odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:

4.6.1. W dniu 10 sierpnia 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 14 lipca 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 lipca 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.6.2. W dniu 5 września 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 sierpnia 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.6.3. W dniu 10 października lipca 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 września 2016 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.6.4. W dniu 7 listopada 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 października 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.6.5. W dniu 5 grudnia 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 listopada 2016 r. od godz. 00:00:00 do 30 listopada 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.6.6. W dniu 9 stycznia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 grudnia 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 grudnia 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.7. Losowania nagród drugiego rzędu odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.6. niniejszego Regulaminu, losowanych jest:

4.7.1. zgodnie z punktem 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, najpierw 33 Laureatów każdej z nagród drugiego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.3. lit. a), zgodnie z punktem 4.6.6 najpierw 35 Laureatów każdej z nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.3. lit. a),

4.7.2. następnie 2 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do każdej z nagród drugiego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.3. lit. a).

4.8 W losowaniach, o których mowa w pkt 4.2., 4.4. oraz 4.6 biorą udział wyłącznie poprawne zgłoszenia, to jest takie, które nadesłane zostały zgodnie z pkt 2.7.

4.9 Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej.

V. Wydanie nagród

5.1. Laureat nagrody głównej oraz Laureat nagrody pierwszego rzędu powiadamiani są o wygranej telefonicznie w ciągu 48 godzin od daty losowania. W trakcie tej rozmowy telefonicznej każdy Laureat powiadamiany jest o wyniku losowania oraz proszony o przedstawienie się, tj. podanie imienia i nazwiska, a w przypadku zgodności podanego przez Uczestnika imienia i nazwiska z imieniem i nazwiskiem przesłanym w SMS-ie Zgłoszeniowym także o potwierdzenie, że:

a) jest osobą, która ukończyła 18 rok życia,

b) wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy,

c) odebrał przesyłkę udokumentowaną jednym numerem listu przewozowego i posiada dowód w postaci listu przewozowego,

d) nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9.

5.2. W przypadku niezgodności imienia i nazwiska podanego przez Laureata z imieniem i nazwiskiem podanym w SMS-ie Zgłoszeniowym lub gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej lub Laureatem nagrody pierwszego rzędu albo jeżeli Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody pierwszego rzędu nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo stwierdza, że nie posiada listu przewozowego lub odmawia zgody na nagrywanie rozmowy, albo stwierdza, iż jest osobą, która nie ukończyła 18 roku życia lub należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator podejmuje 8 (osiem) prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej bądź Laureatem nagrody pierwszego rzędu w godzinach od 8.00 do 20.00, przy czym w pierwszej kolejności wykonywanych jest 5 (pięć) prób połączeń w odstępach co najmniej 2 (dwóch) godzin w jednym dniu, a w razie nienawiązania rozmowy telefonicznej pozostałe 3 (trzy) próby połączenia w odstępie 4 (czterech) godzin w kolejnym dniu. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:

a) nieodebranie przez Laureata nagrody głównej bądź Laureata nagrody pierwszego rzędu telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,

b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata nagrody głównej bądź Laureata nagrody pierwszego rzędu (krótkie sygnały przerywane),

c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata nagrody głównej bądź Laureata nagrody pierwszego rzędu,

d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata nagrody głównej bądź Laureata nagrody pierwszego rzędu, bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata nagrody głównej, bądź Laureata nagrody pierwszego rzędu poza zasięgiem sygnału operatora.

5.3. Postanowienia zawarte w pkt 5.2. stosuje się odpowiednio do Laureata nagrody głównej oraz Laureata nagrody pierwszego rzędu, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Organizator powiadamia Uczestników z listy rezerwowej, w kolejności ich umieszczenia na liście rezerwowej, niezwłocznie po dopełnieniu procedury opisanej w pkt 5.2, to znaczy w ciągu 1 (jednej) godziny od zakończenia nieudanej ósmej próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej bądź Laureatem nagrody pierwszego rzędu.

5.4. Wszyscy Laureaci nagród drugiego rzędu powiadamiani są o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Laureata podany w zgłoszeniu dokonanym w trybie określonym w pkt 2.7. litera b) w ciągu 48 godzin od daty losowania.

5.5. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata nagrody głównej bądź Laureata nagrody pierwszego rzędu bądź Laureata nagrody drugiego rzędu wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz przekazanie Organizatorowi przez Laureata nagrody głównej, nagrody pierwszego rzędu bądź nagrody drugiego rzędu, nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wygranej, o której mowa w pkt 5.1. oraz 5.4., listu przewozowego, o których mowa w pkt 2.1. oraz pisemnego oświadczenia, że jest osobą która ukończyła 18 rok życia i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu. O możliwych formach dostarczenia przez Laureata nagrody głównej, nagrody pierwszego rzędu bądź nagrody drugiego rzędu powiadomienia o wygranej, o której mowa w pkt 5.1. oraz 5.4., listu przewozowego, o których mowa w pkt 2.1. oraz pisemnego oświadczenia, że jest osobą która ukończyła 18 rok życia i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu mowa jest w punkcie 5.6 Regulaminu. Punkt 5.6 Regulaminu określa także sposób dotrzymania przez Laureatów 7 dniowego terminu dostarczenia. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż w celu otrzymania nagrody Laureat winien przesłać list przewozowy, którego numer został wylosowany w jednym z losowań, o którym mowa w pkt 4.2., 4.4. oraz 4.6 a nie dowolny list przewozowy spełniający kryteria opisane w pkt 2.1. Jeżeli uczestnik dokonał więcej niż jednego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami pkt 2.2., oraz Organizator zgodnie z pkt. 2.10 postawił żądanie przesłania wszystkich zgłoszonych listów przewozowych winien przekazać Organizatorowi wszystkie listy przewozowe, o których mowa w pkt 2.1.

5.6. List przewozowy, pisemne oświadczenie Laureata, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu oraz oświadczenie Laureata, iż ukończył 18 rok życia Laureat może:

a) dostarczyć osobiście w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres siedziby Organizatora (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.5. miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w siedzibie Organizatora) – w tym przypadku Laureat uzyskuje pisemne potwierdzenie otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,

b) rezygnując z dostarczenia osobistego, opisanego w pkt 5.6. lit. a) powyżej, Laureat może przesłać do siedziby Organizatora za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej priorytetowej lub kurierskiej (liczy się data nadania przesyłki poleconej lub kurierskiej).

5.7. Jeżeli Laureat nie przedstawi w podanym terminie listu przewozowego, pisemnego oświadczenia, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu oraz pisemnego oświadczenia, iż ukończył 18 lat to traci prawo do otrzymania nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do danej nagrody. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu stosują się odpowiednio do Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej, przy czym Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody pierwszego rzędu, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej, powinien przekazać Organizatorowi w rozmowie telefonicznej potwierdzenie, iż ukończył 18 lat, posiada list przewozowy oraz oświadczenie, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu. Jeżeli Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody pierwszego rzędu, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej, nie dopełni obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, bądź poinformuje, iż odmawia przyjęcia nagrody, traci on prawo do otrzymania nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na kolejnym miejscu listy rezerwowej do danej nagrody; procedura weryfikacji jest powtarzana w stosunku do kolejnych uczestników z listy rezerwowej w taki sam sposób. W przypadku, gdy Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody pierwszego rzędu, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej potwierdzi Organizatorowi w rozmowie telefonicznej, iż ukończył 18 lat, posiada list przewozowy, złoży oświadczenie, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu, wówczas Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody pierwszego rzędu winien, w terminie 3 dni od rozmowy telefonicznej, w której został on poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody, przedstawić list przewozowy oraz pisemne oświadczenie, że ukończył 18 lat oraz nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Do form dostarczenia przez Uczestnika z listy rezerwowej listu przewozowego i pisemnych oświadczeń, o których mowa w pkt 1.9. Regulaminu, stosuje się odpowiednio pkt 5.6. lit a) oraz lit. b) Regulaminu. W przypadku, gdy próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem znajdującym się na pierwszym miejscu listy rezerwowej podejmowane zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu okazują się bezskuteczne, albo jeżeli Uczestnik nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo stwierdza, że nie posiada listu przewozowego lub odmawia zgody na nagrywanie rozmowy lub oświadcza, że nie ukończył 18 lat, Uczestnik traci prawo do nagrody, zaś Organizator dzwoni do skutku do kolejnych Uczestników z listy rezerwowej do nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a) lub nagrody pierwszego rzędu, o której mowa w pkt 3.1.2 lit a). Tylko w sytuacji, gdy nie uda się nawiązać połączenia z żadnym z Uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dypozycji Organizatora.

5.8 W przypadku gdy Laureat nagrody drugiego rzędu nie dopełni obowiązków opisanych w pkt 5.6., Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody, zaś Organizator dokonuje procedury powiadomienia, o której mowa w pkt 5.4. do Uczestnika z listy rezerwowej. W przypadku, gdy Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej nagród drugiego rzędu nie dopełni obowiązków określonych w pkt 5.6. Organizator dokonuje powiadomienia Uczestnika znajdującego się na drugim miejscu listy rezerwowej nagród drugiego rzędu zgodnie z procedurą określoną w pkt 5.4.

5.9 Postanowienia zawarte w pkt 5.8. stosuje się odpowiednio do Laureatów nagród drugiego rzędu, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Tylko w sytuacji, gdy żaden z Uczestników z listy rezerwowej nie dopełni obowiązków opisanych w pkt 5.6., nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.10. Wszystkie Nagrody wydawane i dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w pkt 5.6.

5.11. Laureaci mogą wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.25latDPD.pl, a także w materiałach PR oraz materiałach marketingowych, tworzonych przez firmę DPD Polska Sp. z o.o. na potrzeby komunikacji Loterii, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają oraz dokumentacji zdjęciowej i filmowej z przekazania nagrody ze swoim wizerunkiem.

5.12. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.

5.13. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 31 marca 2017 r.

6. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3. powyżej ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Loterii audioteksowej oraz podaniem:

a) swojego imienia i nazwiska;

b) adresu;

c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;

d) treści żądania;

e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście.
O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia
28 kwietnia 2017 r., nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 14 kwietnia 2017 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej,
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 12 maja 2017 r.

6.4. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 19 maja 2017 r.

6.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.

VII . Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii;

b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Loterii za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS;

c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Loterii.

7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą rejestracji, o której mowa w pkt 2.2.

7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.

7.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

a) przez opuszczenie strony internetowej Programu

albo

b) w przypadku Uczestników będących konsumentami, którzy dokonali rejestracji w sposób wskazany w pkt 2.2. – przez odstąpienie od Umowy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu taki Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy również w innej formie.

7.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.

7.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.25latDPD.pl oraz wiadomości SMS treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

7.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

7.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7.8 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

7.11. Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu.

7.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

8.2. Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471.). Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.

8.3. Zgodnie z art. 20 Ustawy o grach hazardowych Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.

Załączniki

Załącznik nr 1. Treść wiadomości SMS wysyłanych do Uczestników przez Organizatora.

Załącznik nr 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 1 do loterii audioteksowej „25 lat DPD Polska”

Treść wiadomości SMS wysyłanych do Uczestników przez Organizatora

Zastrzeżenie

Z uwagi na wymogi techniczne wiadomości SMS wysyłane przez Organizatora do

Uczestników mogą maksymalnie zawierać 160 znaków ze spacjami.

1. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem okresu na dokonywanie zgłoszeń w Loterii:

Loteria 25 lat DPD jeszcze sie nie rozpoczela. Zgloszenia od 14.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.25latDPD.pl

2. Treść wiadomości SMS wysyłanych w przypadku dokonania zgłoszenia w trakcie okresu na dokonywanie zgłoszeń w Loterii:

[wiadomość nr 1] Dziekujemy. Zgloszenia od 14.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Koszt SMS to 1,23 zl brutto. Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: 25latDPD.pl. Loteria dla osob ktore ukonczyly 18 lat

[wiadomość nr 2] Odeslij SMS o tresci TAK (koszt SMS to 1,23 zl brutto), aby wyrazic zgode na otrzymywanie informacji marketingowych

[wiadomość nr 3] od DPD Polska Sp. z o.o. droga elektroniczna i telefonicznie.

3. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania zgłoszenia po okresie na dokonywanie zgłoszeń w Loterii:

Okres zgloszen do loterii 25 lat DPD zakonczyl się 31.12.2016 r. Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: 25latDPD.pl

4. Treść wiadomości SMS wysyłanej do Laureatów nagród drugiego rzędu:

[wiadomość nr 1] W loterii 25 lat DPD Polska wygrales voucher uprawniajacy do dokonania zakupu uslug turystycznych o wartosci 250,00 zl brutto

[wiadomość nr 2] Przeslij zgloszony list przewozowy o nr ……………………… i pisemne oswiadczenie, ze jestes osoba, ktora ukonczyla 18 lat

[wiadomość nr 3] i nie nalezysz do grona osob wykluczonych z udzialu w Loterii. W oswiadczeniu podaj swoj numer telefonu komorkowego, z ktorego dokonales zgloszenia.

[wiadomość nr 4] Na wysylke masz 7 dni. Adres 25 lat DPD Polska, i360 Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa.

[wiadomość nr 5] Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: 25latDPD.pl

Załącznik nr 2 do loterii audioteksowej „25 lat DPD Polska”

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy 02-972 Warszawa, nr faksu: 22 201 21 08,

e-mail: kontakt@25latDPD.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od udziału w loterii „25 lat DPD Polska”.

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.

Okres przyjmowania zgłoszeń 14.07.2016-31.12.2016